197019801990200020102020
Coming 2023
Back to home

Disclaimer

The website applemuseum.nl has been carefully compiled, but we cannot guarantee that it contains no inaccurate or outdated information. Therefore, Foundation the Apple Museum does not accept any liability for damages of any kind resulting from possible incorrect information on this website. The site is solely intended as an information source. By posting information on this website, Foundation the Apple Museum does not assume any obligations towards third parties of any kind. Therefore, no rights can be derived from the contents of this website.

VOORWAARDEN ONLINE DONEREN:

Deze voorwaarden hebben betrekking op donaties door natuurlijke en/of rechtspersonen (‘donerende partij’) gedaan via de website Applemuseum.nl.

1. Doel donatie

Donaties via de website Applemuseum.nl komen ten goede aan Stichting the Apple Museum, gevestigd de Utrecht ingeschreven in het handelsregister onder nummer 86018515 (in deze voorwaarden aan te duiden als het “Applemuseum”). Het Applemuseum is een stichting met Anbi-status waarvan alle gelden ten goede komen aan het Applemuseum. Doel van deze donatie is de financiering van aankopen of projecten op het gebied van educatie, onderzoek en restauratie. De inkomsten en uitgaven van het Applemuseum worden jaarlijks verantwoord in het jaarverslag.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke eenmalige donatie gedaan door een donerende partij aan het Applemuseum via de website Applemuseum.nl. De donatie is een onderhandse donatie, dat wil zeggen dat het niet nodig is de donatie in een notariële akte vast te leggen.

3. Rechten en plichten donerende partij

3.1 Om een donatie te kunnen doen dient de donerende partij minimaal 16 jaar oud te zijn of over goedkeuring van ouder of voogd te beschikken voor het te doneren bedrag. Donerende partij verklaart door acceptatie van deze voorwaarden dat dit het geval is.

3.2 De donerende partij doet alleen donaties uit eigen middelen of uit middelen waarover hij/zij de volledige zeggenschap heeft.

3.3 De donerende partij verklaart geen verdere voorwaarden te stellen aan de donatie anders dan dat de donatie voor het in artikel 1 omschreven doel wordt ingezet.

3.4 Nadat het met de donatie corresponderende bedrag is bijgeschreven op de rekening van het Applemuseum kan de donatie niet meer worden herroepen.

4. Rechten en plichten Stichting the Apple Museum

4.1 Online donaties komen volledig ten goede aan het Applemuseum.

4.2 Behoudens de verplichting de donatie te besteden aan in het artikel 1 genoemde doel accepteert het Applemuseum geen andere verplichtingen als tegenprestatie voor de donatie.

4.3 De door donerende partij verstrekte gegevens zullen conform de "Privacy Statement” worden verwerkt en bewaard.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De transactie (de overschrijving van de donatie, via iDeal of anderszins, op de bankrekening van het Applemuseum)wordt uitgevoerd door de donerende partij en onafhankelijke derden (payment providers). Het Applemuseum kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden of kosten gemaakt door of in verband met de transactie.

5.2 De donerende partij vrijwaart het Applemuseum voor schade veroorzaakt door of in verband met de donatie waaronder handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden door donerende partij.

6. Slotbepalingen

6.1 Op de donatie en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.